Beschermingsbeleid inzake persoonsgegevens van Oney back home

De persoonsgegevens voor uw 3XOney-kredietaanvraag moeten wij verplicht verzamelen en zijn nodig voor het kredietonderzoek; zonder deze gegevens kan Oney Bank (hierna ”Oney”) uw aanvraag niet behandelen.

De persoonsgegevens voor de opening van uw 3XOney-rekening moeten wij verplicht verzamelen en zijn nodig voor de opening van uw Rekening.

Om de invoer van deze gegevens te vergemakkelijken kan u een gedeelte van deze gevraagde inlichtingen vinden op de website van de handelaar bij wie u uw aankoop op krediet verricht, zodat ze automatisch ingevuld worden op het Oney-formulier; om uw aanvraag af te werken, volstaat het de ontbrekende gegevens in te vullen en door te zenden aan Oney.

Deze gegevens, en tevens alle overige gegevens die reeds bij Oney bekend zijn of achteraf verzameld worden voor het beheer van uw kredietovereenkomst, worden door Oney verwerkt in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden die hierna beschreven zijn.

I.          Doel van de verwerking waarvoor uw persoonsgegevens zijn bestemd

1.     Doeleinden omwille van een wettelijke verwerkingsverplichting:

Om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, verwerkt Oney uw gegevens voor het verlenen en beheren van uw krediet.

Alvorens u een krediet te verlenen, is Oney verplicht uw solvabiliteit na te gaan. Oney kan hiervoor een beroep doen op geautomatiseerde verwerking om tot een beslissing te komen op basis van de inlichtingen omtrent uw financiële situatie waarover zij beschikt (zoals eventuele betaalincidenten in het kader van andere financiële diensten die u door Oney werden verleend). Wanneer uw aanvraag wordt geweigerd, kunt u vragen dat deze aanvraag opnieuw wordt onderzocht, bij de Klachtendienst van Oney, bij wie u eventuele opmerkingen kenbaar kan maken.

Oney zorgt tevens voor de verwerking overeenkomstig haar wettelijke verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze verwerking omvat: de controle van uw identiteit; de bepaling van het risico in functie van uw risicoprofiel en de aard van het krediet dat u verleend wordt; de organisatie van een passend beleid inzake toezicht op en opsporing van verrichtingen die het witwassen van geld of terrorismefinanciering kunnen behelzen en om die reden desgevallend kunnen leiden tot een melding van een verdachte transactie aan de Franse “cellule de renseignement financier nationale (Tracfin)”; eventueel de bevriezing van tegoeden.

1.     Doeleinden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst:

Oney gebruikt uw persoonsgegevens voor het beheer van uw krediet, met inbegrip van het beheer van betaalincidenten en invorderingen.

Wanneer u nog niet over een 3XOney-rekeningbeschikt, gebruikt Oney de persoonsgegevens die zij verzameld heeft voor uw 3XOney-kredietaanvraag bij de opening van uw 3XOney-rekening. Na het verlenen van het 3XOney-krediet beschikt u over een periode van zes maanden om uw 3XOney- rekening te activeren. Na deze activering hebt u toegang tot de diensten van de 3XOney-rekening, zoals identificatie bij uw volgende 3XOney-kredietaanvragen op de website van de handelaars die deelnemen aan het programma “3XOney-rekening”. Al uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het beheer van uw 3XOney-rekening.

Oney kan contact met u opnemen voor beheerdoeleinden op de wijze die zij zelf verkiest, binnen de grenzen van de regelgeving; Oney kan met name gebruik maken van een systeem dat automatisch berichten registreert.

  1. Doeleinden voor de gerechtvaardig de belangen van Oney:
Om zich te beschermen tegen het risico op betaalincidenten als gevolg van fraude gebruikt Oney uw persoonsgegevens bij haar analyse van de verrichtingen en de strijd tegen fraude, met inbegrip van de gegevens betreffende uw aankoop op krediet die zij ontvangen heeft via de website van de handelaar. Door deze verwerking kunnen met name eventuele anomalieën worden vastgesteld tussen de gegevens in uw kredietaanvraag en de inlichtingen die u ons bij eerdere kredietaanvragen hebt bezorgd. Elke onregelmatige verklaring wordt opgenomen in een lijst met gegevens die werden geïdentificeerd als zijnde gebruikt in verband met frauduleuze aanvragen voor financiële diensten.

Oney gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van uw Overeenkomst. Elke laattijdige of niet- betaling zal het voorwerp uitmaken van een specifieke behandeling om wanbetalingen te voorkomen.

Oney streeft ernaar om met u een bevoorrechte commerciële relatie te onderhouden, zodat wij kunnen rekenen op tevreden klanten. Om dit doel te bereiken richt zij haar marketing- en commerciële strategie op uw profiel. Indien u er geen bezwaar tegen heeft gemaakt, gebruikt Oney uw persoonsgegevens omuw profiel vast te leggen en u de meest aangepaste diensten aan te bieden. Bij digitale prospectie worden uw gegevens gebruikt wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming toe hebt gegeven.

Op dezelfde manier verwerkt Oney uw persoonsgegevens in het kader van enquêtes en opiniepeilingen voor de voortdurende verbetering van ons aanbod en onze diensten.

Overigens kan Oney uw telefoongesprekken met haar diensten opnemen, ter verbetering van ons telefonisch onthaal en als bewijsmateriaal bij telefonische verrichtingen.

1.     Gemeenschappelijke verwerking voor alle doeleinden

In het algemeen maakt Oney gebruik van het digitale beheer van inlichtingen en/of documenten die zij verzamelt in het kader van de verwerking voor de doeleinden die hiervoor zijn vastgelegd.

Overigens kan Oney statistieken opmaken om de relevantie te controleren en de uitgevoerde verwerking te verbeteren, om de hierboven vermelde doeleinden na te streven.

II.          Ontvangers van uw persoonsgegevens

Oney deelt uw persoonsgegevens mee aan verwerkers en tussenpersonen waaraan zij de uitvoering van haar dienstverlening toevertrouwt om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Deze laatsten zijn via een overeenkomst verplicht de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens waar zij toegang toe hebben na te leven en deze uitsluitend te gebruiken voor de dienstverlening die hen is toevertrouwd.

Met uw uitdrukkelijke toestemming worden uw niet-bancaire gegevens meegedeeld aan de zakelijke partners van Oney, voor commerciële prospectie.

Bovendien kan Oney, indien nodig, aan haar zakelijke partners de wijzigingen meedelen die u zelf heeft aangebracht met betrekking tot uw gegevens en uw gezinstoestand, om zo hun eigen commerciële bestanden bij te werken. Zo ook kan Oney van haar zakelijke partners wijzigingen ontvangen van de gegevens die aan hen hebt doorgegeven.

III.          Doorgifte van uw gegevens naar het buitenland (buiten de EU)

Oney kan het nodig achten uw persoonsgegevens door te geven aan bepaalde verwerkers die op Mauritius gevestigd zijn en die gedeeltelijk haar elektronische geldverrichtingen afhandelen. Voor de gegevensbescherming is een specifieke overeenkomst gesloten die de voorwaarden bepaalt waaronder de verwerker toegang krijgt tot deze persoonsgegevens, waardoor de verwerker de nodige garanties aflevert betreffende de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers gevestigd buiten de Europese Unie; deze overeenkomst is op eenvoudige aanvraag ter beschikking is bij deklantendienst.be@oney.com,serviceclient.be@oney.com.

I.          Opslag van uw persoonsgegevens

Na de terugbetaling van uw krediet, of na de afsluiting van uw 3XOney-rekening, voor zover u deze rekening geactiveerd heeft, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die nodig geacht wordt voor de uitoefening van wettelijke rechten of gedurende de wettelijke bewaartermijn (7 jaar voor boekhoudstukken / 10 jaar voor stukken met nuttige gegevens inzake de strijd tegen het witwassen van kapitalen); bovendien worden uw gegevens, indien u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, gedurende 2 jaar bewaard voor commerciële prospectiedoeleinden.

Indien er geen gevolg wordt gegeven aan uw kredietaanvraag, worden uw persoonsgegevens gedurende een periode van zes maand opgeslagen (of van twee jaar voor commerciële prospectie); dit is tevens het geval wanneer u uw kredietaanvraag niet valideert.

I.          Uw rechten

Volgens de geldende regelgeving kunt u de hierna vermelde rechten, kosteloos en te allen tijde uitoefenen bij Oney: klantendienst.be@oney.com,serviceclient.be@oney.com. Gelieve bij uw aanvraag een fotokopie te voegen van een identiteitsbewijs dat uw handtekening bevat.

  • recht op toegang: op uw verzoek sturen wij u een overzicht met alle gegevens die Oney verwerkt, evenals de inlichtingen met betrekking tot de kenmerken van de verwerking van uw gegevens.
  • het recht op rectificatie: u kunt vragen om rechtzetting en/of het vervolledigen van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • het recht op schrapping: u kunt uw gegevens laten schrappen wanneer (i) deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, (ii) wanneer u een beroep doet op uw recht op bezwaar of (iii) wanneer de verwerking onrechtmatig is. Dit recht is evenwel niet van toepassing wanneer Oney wettelijk verplicht is tot opslag van deze gegevens of om haar wettelijke rechten uit te oefenen;
  • recht op beperking van de verwerking: u kunt een verzoek indienen voor een beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wanneer u de juistheid van deze gegevens betwist, gedurende een periode die Oney in staat stelt de nodige controles uit te voeren. Hetzelfde is van toepassing wanneer Oney deze gegevens niet langer nodig heeft, tenzij voor de verdediging van haar wettelijke rechten of wanneer u bezwaar aantekent, voor de periode die Oney nodig heeft om uw aanvraag te onderzoeken. Indien een dergelijke beperking wordt ingevoerd, mogen gegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of om gebruikt te worden bij de verdediging van een wettelijk recht, tenzij met het oog op opslag.
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt een verzoek indienen om de gegevens die u aan Oney heeft bezorgd en die deze laatste gebruikt voor de nodige verwerking en uitvoering van uw overeenkomst, te ontvangen in een gestructureerd formaat, dat courant gebruikt wordt en leesbaar is via computer, en tevens om doorzending van deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is.
  • het recht op bezwaar: om redenen die verband houden met uw specifieke situatie kunt u Oney vragen de verwerking door deze laatste van uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde belangen stop te zetten. Oney zal in dat geval de verwerking stopzetten tenzij zij kan aantonen dat haar nagestreefde dwingende gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

In geval Oney een beroep doet op telefoonbedrijven, kan de Gebruiker zijn recht op bezwaar uitoefenen tegen oproepen voor telemarketing door zich in te schrijven op de volgende website: Bel Me Niet Meer op het volgende adres https://www.dncm.be/nl/.

Indien u van oordeel bent dat de verwerking door Oney indruist tegen de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), heeft u het recht een klacht in te dienen bij:

  • de Commission nationale de l’informatique et des libertés (“CNIL”) (Place de Fontenoy, 3, 75334 Paris Cedex 07, Frankrijk –https://www.cnil.fr/fr/plaintes); of bij
  • de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, België – contact@apd- gba.be); of
  • de toezichthouder van het land van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft.

VII Functionaris voor gegevensbescherming

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van Oney op het volgende correspondentieadres: Oney – Functionaris voor gegevensbescherming – CS 60006 – 59895 Lille Cedex 9, France of op het e-mailadresdpd@oney.fr.

Oney Bank – S.A. met een kapitaal van € 50.741.215 –Maatschappelijke zetel: 40 avenue de Flandre 59170 CROIX – HR Lille Métropole 546 380 197 – Correspondentieadres: CS 60006 59895 Lille Cedex 9 – Frankrijk