Wettelijke vermeldingen back home

ALGEMENE VOORWAARDEN ONEY

Preambule

Met de Oney-oplossing, hierna de “Oney-oplossing”, kunnen internetgebruikers aankopen die ze deden op de website van de handelspartners van Oney Bank (hierna “Site van de Deelnemende Handelaars”) in drie termijnen betalen met hun bankkaart.

Het doel van deze algemene voorwaarden is het  definiëren van

(a) de gebruiksvoorwaarden van de Oney-oplossing zoals voorgesteld door Oney Bank, een Franse naamloze vennootschap met een kapitaal van € 51 286 585 , ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Lille Métropole onder nummer 546 380 197, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 34 Avenue de Flandre à Croix (59170) (“Oney Bank”), die in België actief is in het kader van het vrij verrichten van diensten, en

(b) de voorwaarden van de persoonlijke klantenzone op www.oney.be (hierna de “Oney Account”).

Het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de Oney-oplossing kan hier worden geraadpleegd [voeg een hyperlink naar dit beleid toe].

The Oney-oplossing is een rentevrij kredietaanbod, dat binnen de twee maanden moet worden terugbetaald en waarvan de maandelijkse kosten minder bedragen dan € 4,84 (bedrag onderworpen aan een jaarlijkse indexering overeenkomstig artikel VII.3, §2, 3° van het Wetboek van Economisch Recht (hierna het “WER”), in toepassing van de index van de consumptieprijzen) en waarop de regels van Boek VII van het WER betreffende het consumentenkrediet niet van toepassing zijn omwille van de duur ervan en de verwaarloosbare kosten die ermee gepaard gaan.

Elke meerderjarige, handelingsbekwame natuurlijke persoon kan bij Oney Bank een Oney Account openen via www.oney.be. De houder van de Oney Account kan zich identificeren wanneer hij zich op de Oney-oplossing abonneert, op de Site van Handelaars die deelnemen aan het programma “Oney Account”. Deze zijn te vinden op www.oney.be

I. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONEY-OPLOSSING

A.1 Voorwaarden met betrekking tot de kredietnemer

De Oney-oplossing is voorbehouden aan privépersonen (natuurlijke, meerderjarige personen) die in België verblijven en in het bezit zijn van een Visa of MasterCard-bankkaart die is uitgegeven door een instelling die actief is in België en waarbij de geldigheidsduur van de kaart nog 30 dagen doorloopt nadat de gekozen financieringsperiode verstreken is. Kaarten met systematische toestemming en andere betaalmiddelen worden niet geaccepteerd.

A.2. Verzoek om het contract voor de Oney-oplossing af te sluiten

Nadat u uw bestelling op de site van de deelnemende handelaar hebt voltooid, hoeft u alleen maar te klikken op de knop “betaling in 3 keer met bankkaart” die voor dit doel is voorzien. Vervolgens wordt u doorgeleid naar de Oney Bank-webpagina waar u een gedetailleerde samenvatting van uw bestelling vindt, alsook het gepersonaliseerde financieringsverzoek. U vult uw persoonlijke gegevens in, u neemt kennis van de algemene betalingsvoorwaarden betreffende betaling in termijnen waarop u een abonnement wilt nemen en u vermeldt uw elektronische aanvaarding via het eerste overeenkomstige selectievakje. U kunt dan de details van uw aanvraag zorgvuldig bekijken en eventuele fouten corrigeren voordat u de aanvraag valideert. U bevestigt vervolgens uw elektronische aanvaarding door op de knop “bevestigen” te klikken. U erkent dat de “dubbelklik” verbonden aan het selectievakje in verband met het kennisnemen van de algemene voorwaarden, betekent dat u instemt met het afsluiten van een contract en dat u de algemene voorwaarden van de Oney-oplossing onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt. Uw contract wordt automatisch bewaard door Oney Bank en u kunt er op schriftelijk verzoek toegang toe krijgen.

A.3 Totstandkoming van de overeenkomst – Opschortende voorwaarde

Oney Bank behoudt zich het recht voor om uw aanvraag om de Oney-oplossing te gebruiken te weigeren binnen de 14 kalenderdagen na uw aanvaarding van het kredietaanbod. De Oney-oplossing wordt u definitief toegekend op de dag waarop Oney Bank u in kennis heeft gesteld van haar beslissing om ermee in te stemmen, of ten laatste op de dag van verzending van de goederen, nadat werd gecontroleerd of er geen onbetaalde facturen of betalingsincidenten gemeld worden op alle andere rekeningen die u bij Oney Bank hebt, of van registratie in een betalingsincidentenbestand.

A.4 Intrekking van de aanvaarding

Nadat u het aanbod om de Oney-oplossing te gebruiken hebt aanvaard, kunt u binnen de 14 kalenderdagen na uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden uw verbintenis herroepen door middel van het bijgevoegde formulier. U dient dit formulier, volledig ingevuld, naar het volgende e-mailadres te sturen [in te vullen]. In geen enkel geval zal het uitoefenen van dit herroepingsrechtin een databestand worden opgenomen.

Als u zich terugtrekt uit uw overeenkomst betreffende de Oney-oplossing, wordt de verkoop (hierna “de Verkoop”) waarvoor u het verzoek indiende, ontbonden, behoudens wanneer u beslist om contant te betalen voor de goederen. Als u ervoor kiest om de Verkoop te ontbinden, zal de verkoper Oney vragen om het volledige bedrag dat u vooraf zou hebben betaald terug te betalen, binnen de 30 kalenderdagen na de terugzending van de goederen die het voorwerp van de Verkoop uitmaakten.

A.5. Terugbetalingsvoorwaarden

De terugbetaling gebeurt door middel van de bankkaart waarvan u het nummer in dit verband aan Oney Bank hebt meegedeeld.

A.6. Uitvoering van het contract  met betrekking tot de Oney-oplossing

Tenzij u uitdrukkelijk anderszins akkoord gaat, kan het contract met betrekking tot de Oney-oplossing pas worden uitgevoerd na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen na uw aanvaarding.

Indien u in gebreke blijft met terugbetalingen, kan Oney Bank onmiddellijke terugbetaling van de uitstaande hoofdsom eisen. Oney Bank kan van u een schadevergoeding eisen ten belope van maximaal 8% van het verschuldigde kapitaal. Indien Oney Bank geen onmiddellijke terugbetaling van de uitstaande hoofdsom eist, kan zij, naast de betaling van de uitstaande termijnen, een schadevergoeding eisen ten belope van 8% van deze termijnbetalingen.

A.7 Informatie in verband met Kredietnemer

Oney Bank kan u informatie in verband met het tot stand komen of het tenuitvoerleggen van deze voorwaarden elektronisch, op een duurzame drager, doorsturen.

A.8. Bewijs

De partijen komen overeen dat, tenzij het tegendeel wordt bewezen, alle gegevens, bestanden, registraties of transacties die worden ontvangen en/of opgeslagen op de Site of op een andere computer of elektronische drager van Oney Bank en/of de sites van haar Handelaars, in het bijzonder vanaf de transactieschermen die Oney Bank ter beschikking stelt van deze laatste, alsook de reproductie ervan op elke andere drager, het bewijs vormen van alle transacties tussen uzelf en Oney Bank.

A.9. Verbruik – Bemiddeling

Als u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de klantendienst van Oney Bank. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kunt u zich wenden tot de bemiddelaar van de Association française des sociétés financières, 75854 Paris cedex 17. Wanneer er een gerechtelijke procedure loopt of als het geschil betrekking heeft op de voorwaarden voor een reorganisatie of een herschikking van het krediet, kan er geen zaak aanhangig worden gemaakt bij een bemiddelaar.

II. GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE ONEY ACCOUNT

B.1. – Onderwerp

Dit deel van de Algemene Voorwaarden van Oney Bank regelt de relatie tussen Oney Bank en elke persoon die een Oney Account heeft geopend krachtens de voorwaarden van het hierna vermelde artikel B.3 (hierna de “Gebruiker”). Ze definiëren de gebruiksvoorwaarden voor de diensten die worden aangeboden door Oney Account, zoals deze diensten worden gedefinieerd in het hierna vermelde artikel B.2.

B.2 – Diensten aangeboden door de Oney Account

Met de Oney Account die Oney Bank ter beschikking stelt van de Gebruiker, heeft deze laatste toegang tot de volgende diensten (hierna de “Diensten”):

B.2.1 Raadpleging van de abonnementen op Oney-oplossingen bij Oney Bank

Via de Oney Account heeft de Gebruiker door middel van zijn eigen identificatiegegevens (hierna de “Identificatiegegevens”) toegang tot de lijst van de Oney-oplossing(en) waarop hij zich heeft geabonneerd.

B.2.2 Vereenvoudigde aanvraag op Oney-oplossingen

Met de Oney Account kan de Gebruiker zich bij Oney Bank identificeren wanneer hij een Oney-oplossing aanvraagt op een Site van Deelnemende Handelaar.

Wanneer hij op een Site van een Deelnemende Handelaar om een Oney-oplossing verzoekt, zal de Gebruiker gevraagd worden om zich te identificeren aan de hand van de Identificatiegegevens gekoppeld aan zijn Oney Account (cf. artikel B.4.2). Hij kan dan gebruik maken van een vereenvoudigd formulier voor een aanvraag tot een Oney-oplossing aangezien hij de informatie die op hem betrekking heeft niet opnieuw hoeft in te vullen. Het enige wat hij moet doen is zijn aanvaarding van het contract van de Oney-oplossing valideren en de betaalkaartgegevens invoeren die hij wenst te gebruiken om zijn krediet terug te betalen.

Het toekennen van een Oney-oplossing is afhankelijk van de voorafgaande en discretionaire aanvaarding door Oney Bank. Het bezit van een Oney Account is slechts een technische faciliteit, het betekent niet dat de Gebruiker automatisch recht heeft op de toekenning van een Oney-oplossing.

B.2.3 Inschrijving bankkaart

De Gebruiker kan de gegevens van zijn bankkaart(en) registreren op zijn Oney Account zodat hij de gegevens van zijn kaart(en) niet opnieuw hoeft in te voeren telkens hij opteert voor  een Oney-oplossing op een Site van Deelnemende Handelaars.

Wanneer de Gebruiker zich dus krachtens de voorwaarden van het voormelde artikel B.2.2 inschrijft voor een Oney-oplossing, worden de gegevens met betrekking tot zijn geregistreerde betaalkaart(en) automatisch weergegeven op het abonnementsformulier inzake de Oney-oplossing. De Gebruiker kan dan ofwel bevestigen dat hij de maandelijkse termijnen van zijn krediet met deze kaart wil betalen, ofwel de gegevens met betrekking tot een andere kaart invoeren indien hij zijn maandelijkse termijnen met een andere kaart wenst te betalen.

Indien hij meerdere betaalkaarten registreert, kan de Gebruiker bij elk abonnement op een Oney-oplossing de betaalkaart aanwijzen waarmee hij de maandelijkse termijnen van zijn krediet wenst terug te betalen.

Enkel CB-, Visa of Mastercardbetaalkaarten uitgegeven door een instelling die actief is in België, kunnen in de Oney Account worden geregistreerd, kaarten met systematische machtiging, prepaidkaarten, virtuele kaarten of debetkaarten worden niet aanvaard.

De Gebruiker verbindt zich ertoe enkel geldige betaalkaarten waarvan hij houder is, te registreren.

De Gebruiker kan ook te allen tijde een betaalkaart van zijn Oney Account verwijderen door naar de rubriek “Mijn Account/Bankgegevens” van zijn Oney Account te gaan.

Aangezien een Oney-oplossing moet worden terugbetaald over een periode van twee maanden (Oney 3X), aanvaardt Oney Bank, wanneer u voor een dergelijke Oney-oplossing kiest, enkel een betaalkaart waarvan de geldigheidsduur 30 dagen langer loopt dan de terugbetaalperiode van het krediet. Daarom wordt de Gebruiker uitgenodigd om elke verwijzing naar een betaalkaart waarvan de geldigheidsdatum binnen een maximumperiode van vier (4) maanden verstrijkt, van zijn Oney Account te schrappen en om een nieuwe kaart te registreren zodat de Gebruiker, wanneer hij zich abonneert op een Oney-oplossing, de kaart waarvan de vervaldatum nadert, niet langer kan gebruiken.

B.3 – Opening van een Oney Account en naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten die worden aangeboden door de Oney Account, moet de Gebruiker eerst een Oney Account openen onder de hierna gedefinieerde voorwaarden.

Hij moet ook de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden aanvaarden. Een Oney Account kan geopend worden door elke meerderjarige natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn professionele behoeften.

B.3.1 Een eenmalige rekening openen vanaf de website “www.oney.be”:

Om een Oney Account te openen, moet de Gebruiker inloggen op de website “www.oney.be” en de instructies volgen op de pagina’s met betrekking tot het openen van een Oney Account.

Het openen van een Oney Account verloopt in meerdere stappen.

De Gebruiker dient in de eerste plaats zijn e-mailadres in te voeren, evenals het wachtwoord van zijn keuze, dat hij strikt vertrouwelijk dient te houden.

Deze gegevens zullen dan de Persoonlijke Identificatiegegevens van de Gebruiker vormen waarmee de Gebruiker zich kan identificeren wanneer hij toegang wenst te krijgen tot de Diensten gedefinieerd in artikel B.2 hierboven.

De Gebruiker dient alsdan alle informatie te verstrekken die op hem betrekking heeft en die wordt gevraagd voor de doeleinden genoemd in het hierna vermelde artikel B.5.

De Gebruiker dient kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden van Oney, en dient deze te aanvaarden. Ze worden hem ter beschikking gesteld opdat hij ze zou kunnen inzien alvorens ze te aanvaarden.

Zodra de Gebruiker heeft bevestigd deze Oney-voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, door te klikken op het tabblad dat voor dit doel is voorzien, verschijnt er een bericht dat hem informeert over het aanmaken van zijn Oney-account. De Gebruiker kan dan onmiddellijk inloggen op zijn Oney Account en verzoeken om gebruik te maken van het geheel van de Diensten.

B.3.2 Een Oney-rekening openen wanneer u zich abonneert op een Oney-oplossing:

Wanneer de klant zich inschrijft voor  een Oney-oplossing op een Site van een Deelnemende Handelaar, vult hij een formulier in dat de informatie bevat die op hem betrekking heeft en dat van hem wordt opgevraagd voor de doeleinden die onderaan het formulier worden voorgesteld, en in het bijzonder voor studiedoeleinden en, indien van toepassing, voor het toekennen van de Oney-oplossing en het aanmaken van een Oney-account.

Wanneer de klant dit formulier valideert, kan hij een account aanmaken, door een wachtwoord van zijn keuze in te voeren en dit te bevestigen. Als de klant een wachtwoord heeft ingesteld, wordt zijn account aangemaakt.

Als de klant geen wachtwoord instelt, stuurt Oney Bank hem een e-mail met een activeringslink waarmee hij de opening van zijn Oney Account kan afronden.

Wanneer de klant op de activeringslink klikt in de e-mail die hem wordt gestuurd, krijgt hij toegang tot een activeringsformulier voor zijn Oney Account waarop hij zijn e-mailadres moet controleren en het wachtwoord van zijn keuze moet invoeren.

B.3.3 Verplichting van de gebruiker om accurate gegevens te verstrekken

De Gebruiker is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij verstrekt bij het openen van zijn Oney Account. Hij dient Oney Bank op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot deze informatie. Hij heeft toegang tot deze informatie en kan deze wijzigen krachtens de voorwaarden bepaald op de site www.oney.be.

B.4 – Toegangsvoorwaarden/Beveiliging:

B.4.1 Technische uitrusting:

De Klant heeft toegang tot de Diensten via een computer, tablet of smartphone met internetverbinding.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de correcte werking van zijn computer, tablet, smartphone en telefoonlijn, alsook voor zijn internetverbinding. De gebruiker moet ervoor zorgen dat deze apparatuur geen problemen veroorzaakt of virussen binnenlaat en dat zij voldoende beveiligd is zodat derden geen toegang krijgen tot gegevens met betrekking tot de aan de gebruiker geleverde diensten. De gebruiker moet alle nodige inspanningen leveren om deze veiligheid te garanderen. De Gebruiker moet er in het bijzonder zorg voor dragen dat vijandige programma’s of virussen geen toegang kunnen krijgen tot de informaticasystemen van Oney Bank en deze verstoren. De gebruiker draagt in het bijzonder zorg voor de veiligheid van zijn computer door het gebruik en regelmatig bijwerken van antivirus- en antispyware- software en een persoonlijke firewall.

De Gebruiker erkent dat hij zich ervan bewust is dat het gebruik van internetnetwerken risico’s met zich meebrengt, meer bepaald de zeer variabele snelheden, alsook van de verzadiging van het netwerk die storingen in de Diensten, de technische prestaties van de Diensten en de responstijden voor de toegang tot de Diensten veroorzaakt. Hij erkent uitdrukkelijk dat het bij de huidige stand van de techniek niet mogelijk is te garanderen dat de Diensten zonder onderbreking of zonder bugs zullen functioneren. Oney Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor moeilijkheden bij toegang tot de Diensten en evenmin voor een tijdelijke onmogelijkheid van toegang tot de Diensten.

Oney Bank wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de website www.oney.be, problemen met betrekking tot het communicatienetwerk, inbraak op de server die de site host, technische problemen op de server die de site host, virusaanvallen of, meer in het algemeen, elke andere oorzaak die de toegang tot de Diensten aangeboden door de Oney Account kan verhinderen. Oney Bank stelt alles in het werk om de Gebruiker in het kader van een algemene middelenverbintenis toegang te verlenen tot de Diensten.

B.4.2 Identificatiegegevens:

De Gebruiker heeft slechts toegang tot de Diensten na zich te hebben geïdentificeerd door middel van de gebruikersnaam en wachtwoorden, gekoppeld aan zijn Oney Account, zijnde zijn Identificatiegegevens. De gebruikersnaam is het e-mailadres van de gebruiker. Het wachtwoord wordt door de Gebruiker zelf gekozen bij het openen van zijn Oney Account. Het laat hem toe zich te identificeren bij Oney Bank om toegang te krijgen tot de Diensten gedefinieerd in het voormelde artikel B.2.

De Gebruiker is aansprakelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn Identificatiegegevens, voor beperkingen op de toegang tot zijn computer en andere apparatuur, en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt hij ermee in aansprakelijk te zijn voor alle activiteiten die zijn uitgevoerd met zijn Identificatiegegevens.

De Gebruiker dient alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat zijn Identificatiegegevens vertrouwelijk en veilig blijven. Hij onthoudt zich er met name van deze gegevens aan wie dan ook mee te delen en draagt er zorg voor ze nergens op te schrijven, zelfs niet in gecodeerde vorm; hij verbindt zich er in het bijzonder toe om ervoor te zorgen dat zijn identificatiegegevens niet vermeld worden in de verschillende geheugens van zijn computer of op andere dragers die door anderen dan hijzelf kunnen worden gezien; hij zorgt ervoor dat zijn identificatiegegevens beschermd worden tegen nieuwsgierige blikken.

De Gebruiker dient Oney Bank ook onmiddellijk te verwittigen indien hij reden heeft om aan te nemen dat zijn Identificatiegegevens bekend zijn bij anderen, of nog, wanneer deze mogelijk op een niet-toegestane wijze werden of kunnen worden gebruikt, door contact op te nemen met de klantendienst van Oney, via de rubriek “Contacteer ons”. In dat geval wordt de Gebruiker aangeraden zijn wachtwoord en zijn gebruikersnaam te wijzigen, door dit in te voeren in de dienovereenkomstige rubrieken.

Om de veiligheid te handhaven, moet de Gebruiker periodiek zijn wachtwoord wijzigen, door dit in te voeren in de dienovereenkomstige rubriek.

Schade die het gevolg is van het niet naleven van de hierboven omschreven verplichtingen van de Gebruiker is uitsluitend voor rekening van de Gebruiker.

Als de gebruiker zijn wachtwoord vergeet, kan hij een nieuw wachtwoord instellen door naar de site te gaan.

Bent u uw gebruikersnaam vergeten, kunt u contact opnemen met de Klantendienst van Oney Bank via de rubriek “Contacteer ons”.

Om veiligheidsredenen zal de toegang tot de Diensten worden onderbroken na drie (3) mislukte pogingen om de Gebruiker te identificeren. In dit geval wordt de klant gevraagd zijn wachtwoord opnieuw in te stellen via de functie “Wachtwoord vergeten” die beschikbaar is op de startpagina van de site.

B.5 – Communicatie tussen Oney Bank en de Gebruiker

In het kader van de totstandkoming of de uitvoering van deze algemene voorwaarden kan Oney Bank alle informatie via elektronische weg (e-mail, sms, mededeling op de Oney Account van de Gebruiker) naar de Gebruiker versturen.

De Gebruiker verbindt zich er dan ook toe de correcte elektronische contactgegevens aan Oney Bank mee te delen. Wanneer Oney Bank dan een elektronisch bericht heeft verzonden met gebruikmaking van de door de Gebruiker verstrekte gegevens, wordt het bericht geacht door de Gebruiker te zijn ontvangen, waarbij het niet goed functioneren van de doorgegeven gegevens uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de Gebruiker.

De Gebruiker kan eveneens contact opnemen met Oney Bank op het volgende e-mailadres: [Te voltooien]

B.6. – Looptijd van de eenmalige rekening

De Oney-rekening is voor onbepaalde tijd geopend.

De Gebruiker kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving zijn Oney Account sluiten door naar de site gaan, naar de rubriek “Mijn account verwijderen”.

Oney Bank mag, om legitieme redenen, de Oney Account te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving sluiten, mits zij de Gebruiker hiervan op de hoogte te brengt.

De afsluiting van de Oney Account heeft geen impact op de terugbetaling van de Oney-oplossingen.

III. DIVERSE BEPALINGEN

C.1. – Wijziging van de Diensten of de voorwaarden

Oney Bank behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen, meer bepaald door nieuwe diensten ter beschikking te stellen van de Gebruiker of door bepaalde Diensten te wijzigen of te verwijderen. Deze wijzigingen zullen aan de Gebruiker worden meegedeeld voordat ze van kracht worden. Wanneer de Gebruiker de Oney-oplossing en/of de Diensten gebruikt of zijn Oney Account aanhoudt, betekent dit dat hij de nieuwe algemene voorwaarden aanvaardt. Weigert de gebruiker deze nieuwe voorwaarden te aanvaarden, zal de Oney-oplossing niet beschikbaar zijn voor de Gebruiker en kan hij zijn Oney Account sluiten krachtens de voorwaarden vermeld in het hiervoor vermelde artikel B.6.

C.2. – Klachten

De Gebruiker kan een klacht indienen bij Oney Bank op het volgende adres: Klachtendienst -CS 600006-59895- Lille Cedex 9 of op het volgende nummer * of e-mailadres: serviceclient-oney@oney.fr

C.3. – Toezichthoudende autoriteit

Oney Bank SA met een kapitaal van 51 286 585 euro, RCS Lille Métropole 546.380.197, met maatschappelijke zetel te: 34 avenue de Flandre 59170 Croix staat onder toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 9. Oney Bank staat vermeld op de door de Nationale Bank van België (NBB) bijgehouden lijst van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) vallen en die in België in het kader van het vrij verrichten van diensten actief zijn.

C.4 – Toepasselijk recht

De wet die van toepassing is op uw relatie met Oney Bank, het gebruik van de Oney-oplossing en het gebruik van de Oney Account is de Belgische wet.

Art. N2. Bijlage 2. – SJABLOON VOOR HET HERROEPINGSFORMULIER

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u zich uit de overeenkomst wilt terugtrekken)

– Ter attentie van [naam van het bedrijf, geografisch adres en, indien beschikbaar, faxnummer en e-mailadres invullen]:

Oney Bank, 34 avenue de Flandre 59 170 Croix

 – Ik/Wij (*) stel/ stellen u hierbij (*) in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst voor de verkoop van het goed (*) /voor de levering van de dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt meegedeeld)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”.